Министарство одбране Републике Србије
 
17.07.2017

Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Не­пу­не две не­де­ље од из­бо­ра на функ­ци­ју ми­ни­стра, Алек­сан­дар Ву­лин ја­сно де­фи­ни­ше при­о­ри­те­те свог ман­да­та – по­бољ­ша­ње ма­те­ри­јал­ног по­ло­жа­ја при­пад­ни­ка си­сте­ма од­бра­не и ре­а­фир­ма­ци­ја дру­штве­не уло­ге Вој­ске Ср­би­је. По­ли­ти­ка од­бра­не, ка­же но­ви ре­сор­ни ми­ни­стар, не­ће се ме­ња­ти, а на­ша зе­мља оста­ће вој­но не­свр­ста­на. Не­за­ви­сност у до­но­ше­њу од­лу­ка ко­је се ти­чу без­бед­но­сти је ску­па, али Ср­би­ја од ње не­ће од­у­ста­ти.
 
У пр­вом ин­тер­вјуу од сту­па­ња на ду­жност ми­ни­стар Ву­лин го­во­ри о пер­цеп­ци­ји сло­же­ног си­сте­ма ко­ји му је дат у над­ле­жност, од­но­су по­ли­ти­ке и стру­ке, про­фе­си­о­нал­ним иза­зо­ви­ма и лич­ним про­жи­вља­ва­њи­ма ду­жно­сти ко­ја га оче­ку­је.
 
Поводом четврт века постојања Центра војномедицинских установа Београд магазин „Одбрана“ разговарао је са водећим људима тог система у чијим се картотекама налазе имена више од 40.000 пацијената који ту остварју примарну и секундарну здравствену заштиту.
 
У новом броју нашег магазина пронаћи ћете и Арсенал у коме поред детаљног рапорта са недавно завршеног сајма наоружања „Партнер“, можете прочитати и о чувеној пушци „Драгунов“ и перспективном вишенаменском борбеном возилу „Деривација“.
 
           
У ФОКУСУ – Завршетак школовања официра 60. класе Генералштабног усавршавања: ОПРАВДАТИ УКАЗАНО ПОВЕРЕЊЕ
           
ИНТЕРВЈУ – Александар Вулин, министар одбране: ЗА ЈАКУ И ЗАДОВОЉНУ ВОЈСКУ
           
ОДБРАНА – Министар одбране посетио Генералштаб: ПОНОСНИ НА НАШУ ВОЈСКУ
 
Свечаност поводом завршетка усавршавања 6. Класе ВСБО: ЗАСЛУЖЕНА ЗВАЊА И ПРИЗНАЊА
 
Обележавање годишњице страдања Срба у средњем Подрињу: МРЖЊА НИЈЕ ПОСЕЈАНА
 
Полагање војничке заклетве генерације „јун 2017”: ПОНОСНИ НАСТАВЉАЧИ ТРАДИЦИЈЕ
 
25 година центра војномедицинских установа Београд: ВРЕМЕ СУОЧАВАЊА
 
Обележен дан ваздухопловног завода „Мома Станојловић”: НЕРАСКИДИВО ПОВЕЗАНИ С ВАЗДУХОПЛОВЦИМА
 
Почетак пробне производње муниције у Узићима: ДОБРЕ ВЕСТИ ИЗ НАМЕНСКЕ
 
Двадесети сусрет новосадских резервних војних старешина и припадника војске: ЈУБИЛЕЈ ВРЕДАН ПАЖЊЕ
 
Пројекат Школе националне одбране (2): ОПЕРАЦИЈЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ
 
СВЕТ – Разговор с бригадним генералом Адеколом Рахем Бакареом: НОВА САЗНАЊА ШИРЕ ВИДИКЕ
 
ДРУШТВО – У походе родном селу првог српског пилота Михајла Петровића: ШУМАДИЈА ПАМТИ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ВЕЛИКАНА
 
Кад запрети несавладива болест: НЕМА ПРЕДАЈЕ
           
КУЛТУРА – Милијана Николић, мецосопран: СПАСЕЊЕ ЗА ДУШУ И УМ
 
Премијера филма „Заборављени адмирал”: СРПСКИ ПРИЈАТЕЉ ТРУБРИЏ
 
ФЕЉТОН – Војне параде (2): БОРБА ЗА МЕСТО ПОД СУНЦЕМ
 
ИСТОРИЈА – Љубо Главинић – заборављени артиљерац: ИЛИЈА ГРОМОВНИК ИЗ СЕЛА РОКЦИ
 
ДУХОВНОСТ– Поклоничко путовање припадника МО и ВС у Грчку: У ПОХОДЕ КРФУ И СОЛУНУ
 
ПОСТЕР
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Арсенал 102
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.